s

پروژه های انجام شده-تأمین و انتقال آب
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

  • A : پروژه های در دست انجام
  • B : پروژه های انجام شده
  • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 مطالعات بررسی های فنی،اقتصادی،زیست محیطی و اجتماعی گزینه های مختلف تأمین آب صنعت استان اصفهان از خلیج فارس تأمین و انتقال آب B
2 انتقال آب از سد دوستي به شهر مشهد تأمین و انتقال آب B
3 انتقال آب از سد شيرين دره به شهر بجنورد تأمین و انتقال آب سد شيرين دره بجنورد B