• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح تصفيه خانه اول آب شرب مشهد

طرح تصفيه خانه اول آب شرب مشهد

نام پروژه: طرح تصفيه خانه اول آب شرب مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: مشهد- انتهاي آب و برق

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : طراحی و نظارت بر اجرا
ظرفيت: m3/day 96000
محل تأمين آب: سد كارده
نحوه انتقال آب: ثقلي توسط لوله چدن نشكن به قطر mm 800
روش تصفيه: كلرزني اوليه، انعقاد، تجمع و زلال سازي به روش پولساتور، صافسازي، كلرزني ثانويه
مساحت تصفيه خانه: ha 20
ميزان مواد معلق آب خام ورودي: كمتر از mg/lit 500 مواد معلق
ماده منعقد كننده مصرفي: كلرورفريك
تاريخ شروع بهره برداري: 1376